A Tananyagfejlesztési munkacsoport bemutatkozása

Kiindulópont

A szakképzés tartalmi szabályozása és a tananyagfejlesztés a kompetencia/tevékenység alapú szakképzés elvi, módszertani megközelítésén alapul. A tananyagfejlesztés az azonosítható követelmények teljesítéséhez szükséges kompetenciák (ismeretek, készségek, attitűdök) elsajátításához, átadásához, fejlesztéséhez szükséges taneszközök kidolgozására irányul.
A tananyagfejlesztés céltenderének megfogalmazásánál ügyeltünk a központi és TISZK, intézményi szintű fejlesztések összekapcsolására. Fontos tervezési szempont volt, hogy arra a területre és olyan tananyagot, taneszközöket fejlesszünk, amelyekre igazolhatóan szükség van:

  • Mert nem áll rendelkezésre korszerű tananyag.
  • Mert nem felel meg teljes mértékben a területi, intézményi sajátosságoknak, munkaerőpiaci elvárásoknak.
  • Mert nem segítik a meglévő anyagok eléggé a tanárok, oktatók munkáját.

A fejlesztés célja

            

A fejlesztés fő célja a szakképző évfolyamok háromról kettőre történő csökkentése volt. Ennek érdekében szükséges, hogy a 9. és 10. évfolyamon – a TISZK társintézményeiben – azonos módszertani elvek és kimeneti követelmények szerint történjen a szakmai évfolyamokról átcsoportosított tananyagegységek oktatása és a társintézményekből azonos felkészültséggel érkezzenek a szakképző évfolyamokra a tanulók.
A fejlesztés keretében a központi programok azon tananyagegységeire, tananyagelemeire dolgozunk ki óraterveket, prezentációkat, a kimeneti követelmények mérésére alkalmas feladatsorokat, tesztsorokat, és a képzési folyamat megvalósításához szükséges egyéb taneszközöket, amelyek a szakképző évfolyamokról átkerülnek a 9. és 10. évfolyamra.

               

A tananyagtartalmak átcsoportosításának szempontjai

  • Illeszkedés a kimeneti követelményekhez, a kimeneti követelmények teljesüléséhez való hozzájárulás;
  • Átfedések megszüntetése, közös, konvertálható tartalmakkal;
  • A szakmai tárgyak és a közismereti tárgyak közötti kapcsolat erősítése;
  • A differenciálás, felzárkóztatás lehetőségének biztosítása;
  • Rendelkezésre álló erőforrások figyelembevétele;
  • A tartalmak tanításához szükséges időtartam;

Feladatmegosztás a tananyagfejlesztésben

A társintézmények oktatói, tanárai végezték a tanmenetek kidolgozását, az óratervek kidolgozását, ők készítették el a taneszközöket.
A Gundel TISZK oktatókat, tanárokat delegált – tananyagfejlesztőként, lektorként a fejlesztéshez. Meghatározta a szerződéses feltételeket, elvégezte a tanmenetek tartalmi jóváhagyásával kapcsolatos tevékenységeket.
A szolgáltató (Observans Kft.) a szerződéskötéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek elvégzéséért, a műhelymunkák lebonyolításáért, szakértői háttér biztosításáért felelt. Megszervezte a tananyagfejlesztők módszertani felkészítését, és biztosította a fejlesztési folyamat módszertani támogatását. Feladatai közé tartozott az olvasószerkesztés, tördelés, nyomdai előkészítés.

A tananyagfejlesztésben érintett tantárgyak, óraszámok

        

Tantárgy

Évfolyam

Óraszám

Informatika

9

12

10

14

Kémia

9

6

10

13

Gazdálkodás

9

32

10

28

Idegen nyelv

9

22

10

28

Pincér

9

36

10

36

Szakmai számítások

9

13

10

13

Biológia

9

12

10

6

Ételkészítés

9

48

10

48

Cukrász

9

36

10

36